pirkanmaa(at)kokoomusnuoret.fi

Pirkanmaan Kokoomusnuorten arvot

Kokoomuksen Nuorten Liitto määrittelee Kokoomusnuorten arvoiksi vapauden, vastuun ja välittämisen, sivistyksen, kannustavuuden, mahdollisuuksien tasa-arvon ja isänmaallisuuden. Pirkanmaan Kokoomusnuoret kuuluvat Kokoomuksen Nuorten Liittoon, joten Pirkanmaan Kokoomusnuoret tuovat arvojen toteutumisen käytäntöön. Nuoret ajavat arvojen toteutumista omilla paikkakunnillaan ja tuovat näkemyksiään oikeudenmukaisuudesta kansalaisten tietoon arkielmässä.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret kantavat Liiton valosoihtua kirkkaana Pirkanmaalla. Kokoomusnuoret pyrkivät vaikuttamaan paikkakuntiensa yhteiskunnalliseen tilanteeseen sekä päätöksen tekoon aktiivisesti. Arvot ovat tärkeitä, mutta Kokoomusnuorten mielestä arvot tulee jalkauttaa käytäntöön tai niiden merkitys on vähäinen. Kokoomusnuoret toteuttavat Kokoomuksen ideologiaa ja tekevät töitä arvojensa eteen.

Vapaus

Vapaus merkitsee ennen kaikkea ihmisen tunnustamista yksilöksi. Yhteiskunnan kokonaisedun mukaista on, että ihmisellä on mahdollisimman laaja vapaus toteuttaa itseään sekä yksilöllisiä toiveitaan ja halujaan.

Vapauden yhteiskunnallisena arvona tulee merkitä sanan- ja ilmaisun, mielipiteen, uskonnon, omantunnon, maailmankatsomuksen, elinkeinon, kokoontumisen ja järjestäytymisen vapautta. Lisäksi vapauden tulee merkitä vapautta sorrosta, vainosta, mielivallasta ja syrjinnästä.

Vapauteen keskeisenä osana liittyy myös demokraattinen ja lakeihin perustuva yhteiskunta. Oikeusjärjestyksen tulee olla kaikille yhtäläinen. Vapaa markkinatalous yhdistettynä toimivaan demokratiaan on modernin yhteiskunnan perusedellytys.

Vastuu ja välittäminen

Vapauden kanssa käsi kädessä kulkee vastuu. Yksilön tulee ottaa vastuu omasta elämästään ja tekemistään päätöksistä sekä yhteisen isänmaamme hyvinvoinnista.

Välittämistä ei voi eikä pidä ulkoistaa yhteiskunnalle. Ihmisen tulee kantaa vastuuta paitsi itsestään, myös lähimmäisistään. Yhteisöllisyys ja lähimmäisenrakkaus eivät saa jäädä yksilöllisyyden varjoon.

Vastuu sitoo kaikkia yhteiskunnallisia toimijoita. Päätöksentekijöiden tulee kantaa vastuuta talouden kestävyydestä ja koko yhteiskunnan edusta.

Sivistys

Sivistys merkitsee yhteiskunnallisena arvona yhteiskunnallisten päätösten tekemistä rationaaliselta pohjalta ja mahdollisimman laajaan tietoon nojautuen. Yksilöitä kannustetaan tietojen ja taitojen kartuttamiseen sekä koulutuksen että omaehtoisen sivistystyön kautta. Lisäksi yksilöitä kannustetaan jalostamaan hankkimaansa tietoa ymmärrykseksi ja viisaudeksi.

Sivistys merkitsee kypsää ja kunnioittavaa suhdetta menneisyyden perintöön sekä avarakatseista ja avointa suhdetta tulevaisuuteen. Se merkitsee perinteen arvostavaa vaalimista ja kykyä ennakkoluulottomaan uudistamiseen.

Kannustavuus

Yhteiskunnan tulee kannustaa yksilöitä oma‐aloitteisuuteen ja vastuuseen sekä itsestään että läheisistään. Yhteiskunnan tulee luoda sellainen taloudellinen ja henkinen toimintaympäristö, jossa yksilöiden on mahdollisimman kannattavaa tavoitella menestystä ja luoda uutta.

Yhteiskunnan voidaan katsoa onnistuneen sitä paremmin, mitä vähemmän yksilöiden tarvitsee turvautua sen apuun ja tukeen.

Mahdollisuuksien tasa-arvo

Mahdollisuuksien tasa‐arvo merkitsee sitä, että jokaisella yksilöllä on yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella menestystä, onnellisuutta ja hyvää elämää. Yhteiskunnan tulee huolehtia kaikkien jäsentensä yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää omaa osaamistaan ja ahkeruuttaan.

Ratkaisevina tekijöinä yksilön menestyksen kannalta ovat hänen henkilökohtaiset kykynsä, tahtonsa ja panostuksensa. Näin ollen kiintiöt tai tasausjärjestelmät eivät ole todellista tasa-arvoa. Tasa‐arvoa ei ole se, että kaikki tulevat samaan aikaan maaliin vaan se, että kaikki lähtevät samalta viivalta.

Isänmaallisuus

Isänmaanrakkaus merkitsee vastuuta omasta elinympäristöstä ja toisista ihmisistä. Se merkitsee kansallisen perinteen kunnioittamista, vaalimista ja puolustamista. Se merkitsee myös yksilön halua kantaa oma kortensa kekoon isänmaan vapauden ja turvallisuuden takaamisessa.

Lisäksi isänmaallisuus merkitsee kansallisen kulttuurimme ymmärtämistä laajassa eurooppalaisessa mittakaavassa. Suomi ei ole saareke vaan osa Eurooppaa. Isänmaallisen kiintymyksen kohdistuminen Suomen ohella koko Eurooppaan on siksi aivan luonnollista. Suomi on osa länsimaista perhettä ja sen tulee puolustaa läntisiä arvojaan silloin, kun ne ovat uhattuina.